Kädet kannettavan tietokoneen näppäimillä

Asiakastietomalli yhtenäistää ja vahvistaa sosiaalihuoltoa

Teksti:
Tuija Rautiainen
Kuva:
Pixabay Kuvapankki

Tulevina vuosina sosiaalihuollossa otetaan iso digiloikka, missä paitsi vastataan lainsäädännön vaatimuksiin ja kansallisiin määräyksiin, haetaan myös uusia keinoja ja digitaalisia toimintatapoja täydentämään sosiaalihuollon palveluvalikoimaa. Tämä tulee hyödyttämään paitsi ammattilaisia myös ja ennen kaikkea asiakkaita.

Taustatyötä ja valmistautumista teknologian entistä parempaan hyödyntämiseen on tehty jo usean vuoden ajan. Kansa-koulu I kirjaamisvalmennukset käynnistyivät Suomessa syksyllä 2016 ja ensimmäiset kirjaamisasiantuntijat saivat valmennuspätevyyden 2016 loppuvuodesta, minä mukaan lukien. Uusia kirjaamisvalmentajia saatiin Kansa-koulu II-III hankkeissa vuosina 2018 – 2021. 

Kirjaamisvalmennusten tavoitteena on tuottaa organisaatioihin määrämuotoiseen kirjaamiseen perehtynyttä henkilökuntaa sekä vahvistaa kirjaamisosaamista. Määrämuotoisella kirjaamisella tarkoitetaan kansallisesti yhtenäistä ennalta määriteltyä rakennetta asiakastietojen kirjaamisessa. Lisäksi tavoitteena on yhtenäistää asiakasasiakirjojen tietosisältöä sekä asiakirjan laatimisen ja käsittelyn käytäntöjä sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain vaatimusten mukaisesti.  

Kirjaamisvalmennuksissa tutustuimme uuteen asiakastietomalliin. Pääsimme ensimmäisen kerran kurkistamaan sosiaalihuollon Kanta-palvelujen maailmaan ja tutustuimme siihen, mitä on hyvä kirjaaminen myös sote-rajapinnalla. Saimme oppia siitä mitä on sosiaalihuollon asiakastieto, sosiaalihuollon potilastieto ja terveydenhuollon potilastieto ja miten nämä eri rekistereihin kuuluvat tiedot tulee kirjata. Myös tietosuojaa ja tietoturvaa käytiin laajasti läpi.  

Siun sotessa sosiaalihuollon henkilöstöä on valmennettu asiakastietomallin käyttöönottoon viime vuoden lopulla. Asiakirjojen rakenne muutettiin vastaamaan kansallisia luokituksia. Sosiaalihuollon erilliset rekisterit yhdistettiin yhdeksi sosiaalihuollon asiakasreksiteriksi ja ilmoitusrekisteriksi. Käyttöönoton yhteydessä perustettiin sosiaalihuollon kirjaamistiimi, missä esille nousseita kirjaamiseen liittyviä kysymyksiä käydään läpi toimialajohdon, johtavien sosiaalityöntekijöiden, kirjaamisasiantuntijoiden, pääkäyttäjien ja -tietosuojavastaavan kanssa. Kiperimmät kysymykset lähetetään edelleen THL:lle vastattavaksi. Käyttöoikeusmääräyksen toimeenpanoa tuettiin järjestämällä koulutuksia esimiehille ja pääkäyttäjille.  

Tulevaisuus näyttää entistä yhtenäisemmältä 

Nyt katse on kuitenkin ennen kaikkea tulevaisuudessa. Tiedolla johtaminen edellyttää valtakunnallisesti yhtenäisiä kirjaamiskäytäntöjä, eikä sosiaalihuollon tiedonhallinta voi olla enää irrallaan käytännön asiakastyöstä.   Aster asiakas- ja potilastietojärjestelmällä vastataan mm. näihin haasteisiin. Järjestelmä tulee olemaan Kanta-sertifioitu A-luokan tietojärjestelmä, mikä mahdollistaa uudet kansalliset kirjaamiskäytänteet. Asiakastiedot tallentuvat suoraan sosiaalihuollon Kanta-arkistoon ja asiakkaan käytössä olevaan Omakantaan. Asiakkaat saavat jatkossa omat tietonsa käyttöön ajantasaisesti ja ammattilaisten välinen tiedonkulku paranee niin sosiaalihuollon organisaatioiden välillä, kuin sosiaali- ja terveydenhuollon välillä.  

Määrämuotoisella kirjaamisella tulee olemaan merkittävä vaikutus sosiaalialalle. Sen avulla sosiaalityö avautuu ulospäin ja tulee näkyvämmäksi ja ymmärrettävämmäksi asiakkaille sekä muille toimijoille.   Sitä kautta sosiaalityön identiteetti, ammatillisuus, asema ja arvostus voivat vahvistua. Asiakkaan asioita hoidetaan enemmän yhdessä asiakkaan kanssa. Osallistamisen myötä asiakkuus on aktiivisempaa ja asiakas voi haastaa organisaatiota enemmän.