Ratkaisematon rubiikin kuutio sohvan käsinojalla, valo kajastaa ikkunasta sen oikeaan kylkeen.

Asterin strategiaprosessi etenee

Strategia (kreik. στρατός ’sotaväki’) tarkoittaa Wikipedian yksinkertaisen määritelmän mukaan suunnitelmaa, jolla tavoiteltu päämäärä pyritään saavuttamaan. Strategian kulmakivet ovat usein visio ja missio, jotka sanoittavat päämäärää, sekä arvot, jotka ohjaavat tekemisen tapaa. Näistä kolmesta rakentuu strategian perustukset.

Yhä useammin strategia on yksi kuva, joka on näkyvillä vaikkapa työntekijän työpisteellä. Tai sitten strategia on rakennettu nettisivuksi, jonka avulla lukija löytää strategiasta useampia ulottuvuuksia ja täydentävää materiaalia. Strategiat ovat tulleet lähemmäksi meidän jokaisen arkea ja niiden avulla organisaation suunta on arjessa näkyvillä.

Oman kokemukseni mukaan vielä 15 vuotta sitten strategiapaperit olivat vaikeaselkoisia, puuduttavia ja arjesta irrallaan olevia pakollisia asiakirjoja, ja erityistä ihmetystä aiheutti se, kuinka huonosti strategiat tunnetaan organisaatioissa, eivätkä ne aidosti ohjaa toimintaa, eivätkä auta arjen työssä.

Asterin valmisteilla olevassa strategiakokonaisuudessa on otettu huomioon se, että Aster ei ole irrallinen, yksin omaa rataansa kulkeva taivaankappale, vaan hyvin kiinteä osa montaa muuta kokonaisuutta. Olemme erilaisten organisaatioiden, henkilöstön ja asiakkaiden yhteinen projekti, minkä vuoksi yhteinen päämäärä ja keinot päämäärän saavuttamiseksi on erityisen tärkeä jäsentää ja sanoittaa ääneen.

Strategiatyömme perustana ovat luonnollisesti neljän sairaanhoitopiirimme olemassa olevat strategiat sekä esimerkiksi valtakunnalliset sote-tavoitteet, joiden edistämiseen jokainen toimija, Aster mukaan lukien, antaa oman panoksensa. Lisäksi yksi merkityksellinen kokonaisuus on ollut hankintaprosessin alkuvaiheessa asetetut toiminnalliset tavoitteet, joita uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnalla on haluttu saavuttaa. Näiden kautta on hyvin luontevaa, että Asterin strategian keskiöön on nostettu potilaan ja asiakkaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä muuttuviin palvelutarpeisiin vastaaminen.

Strategiamme antaa jo nyt suuntaviivaa siitä, mitä Asterissa tavoitellaan ja millä keinoin yhteiseen tavoitteeseen on tarkoitus päästä. Valmis se ei kuitenkaan vielä ole. Jotta varmistumme siitä, että tavoitellut hyödyt ja päämäärät toteutuvat ja että Asterin strategia ei jää pelkäksi paperiksi pöytälaatikkoon, valmistelemme strategialle parhaillaan mittareita, joiden kautta strategian toteutumista voi seurata. Strategian valmistelu etenee suunnitteluprojektin aikana, jotta myös strategiamme on valmis toimitusprojektiin siirryttäessä ensi syksynä.

"Visiomme on, että käytössämme on viimeisin tutkittu, mahdollisimman reaaliaikainen tieto sekä käyttäjäystävälliset yhteensovitetut tietojärjestelmät, joita tarvitsemme arjen toiminnassa parantaaksemme hyvinvointia ja terveyttä vaikuttavalla ja tehokkaalla tavalla."
"Asterin missiona on toteuttaa ja käyttöönottaa integroitu sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmä, joka tukee yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Aster kehittää jatkuvasti ja ennakoivasti tietojärjestelmää vastaamaan muuttuvia palvelutarpeita. Saavutamme sen tehokkaalla ja vaikuttavalla yhteistyöllä, integroidun tiedon hyödyntämisellä, näyttöön perustuvilla toimenpiteillä, resurssi-optimoinnilla, monialaisilla kumppanuuksilla sekä asiakkaiden ja potilaiden aktiivisella osallistumisella."

Herättääkö strategiamme valmistelu sinussa ajatuksia tai kehittämisideoita? Voit jättää kommenttisi esimerkiksi tämän Webropol-lomakkeen kautta.