KANSI_Tavoitellut_hyödyt

Tavoitellut hyödyt

Aster-asiakas- ja potilastietojärjestelmän avulla tuetaan kokonaisvaltaisia ja oikea-aikaisia hoito- ja palveluprosesseja sekä parannetaan hoidon ja palveluiden laatua, ennaltaehkäisy mukaan lukien.

  • Kokonaisvaltainen hoidon ja palvelun suunnittelu mahdollistuu. Asiakkaan kokonaistilanteesta muodostuu sosiaali- ja terveydenhuollon tiedoista koostuva asiakassuunnitelma, joka koostuu erilaisista yksittäisistä sosiaali- ja terveydenhuollossa tehdyistä suunnitelmista. Asiakassuunnitelma kattaa yksittäisen asiakkaan tai perheen palvelutarpeet, tavoitteet, keinot, tuen ja arvioinnin. Asiakassuunnitelmien avulla voidaan seurata asiakkaan ja potilaan yksilöllisten tavoitteiden saavuttamista, tukitoimien vaikuttavuutta sekä tukea tiedolla johtamista.
  • Tilannekuva tarkentuu. Yksi yhteinen järjestelmäkokonaisuus mahdollistaa ajantasaisen terveyttä ja hyvinvointia koskevan tilannekuvan saamisen kansallisella, alueellisella ja yksilötasolla. Tämä tukee arjen asiakastyön lisäksi tiedolla johtamista sekä tieteellistä tutkimustyötä.
  • Osallisuus lisääntyy. Uusi järjestelmä mahdollistaa asiakkaan ja potilaan suunnitelmallisemman osallistumisen omien palvelujensa ja hoitonsa toteutukseen sekä asiakkaan ja ammattilaisen välisen sähköisen viestinnän tietoturvallisesti.
  • Työskentely sujuvoituu. Aster-asiakas- ja potilastietojärjestelmän myötä sujuvoitetaan ja yhtenäistetään ammattilaisten tiedonhaku-, -hankinta-, ja -kirjaustyötä asiakkaiden hyväksi kokoamalla yhteen perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon tuottamia tietoja.
  • Järjestelmä mukautuu. Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Aster mukautuu ammattilaisen roolin mukaan ja tukee ammattilaisen työtä ja asiakkaiden osallistumista.
  • Järjestelmää kehitetään myös tulevaisuudessa. Asteria pystytään kehittämään myös käyttöönottojen jälkeen tulevaisuudessa asiakkaiden, potilaiden ja ammattilaisten tarpeiden ja palveluiden kehittymisen perusteella, yhdessä asiantuntijoiden kanssa.