Kädet pitävät Aster-logoa

Mikä ihmeen Johdon tuki? 

Teksti:
Pia Hiltunen

Niin toiminnan muutokseen kuin järjestelmien käyttöönottoon liittyvien projektien yhteydessä puhutaan aina siitä, että tärkein projektin onnistumisen edellytys on vahva johdon tuki. Johdon tuki terminä on hyvin abstrakti – miten se käytännössä näkyy tai on näkymättä? 

Aster-projektin suurin haaste ei liity järjestelmän käytettävyyteen tai tekniikan toimivuuteen, vaan niihin muutoksiin, joita järjestelmän käyttöönotto aiheuttaa työntekijöiden arjen toimintaan. Joissakin yksiköissä muutokset ovat suurempia kuin toisissa, jotkut toimintaprosessit tehostuvat merkittävästi, mutta toiset puolestaan hankaloituvat. Kokonaisuuden hahmottamiseen ja esimerkiksi mahdollisten resurssisiirtotarpeiden tunnistamiseen ja toteuttamiseen tarvitaan henkilöitä, joiden tehtävänä on optimoida kokonaisuutta, eikä yksittäisiä pieniä osia. Ja nämä henkilöt tyypillisesti ovat johdon edustajia.  

Oma odotukseni Siun soten Aster-hankejohtajana on ollut se, että Siun soten johto on sataprosenttisesti Aster-hankkeen tukena. Ylimmän johdon tasolla tämä onkin toteutunut hienosti: virallisen päätöksen Aster-hankkeessa mukana olemisesta on tehnyt poliittisessa päätöksenteossa yhtymähallitus, Siun soten johtoryhmä toimii hankkeen ohjausryhmänä ja toimitusjohtaja on myös koko Aster-hankkeen neuvottelukunnan jäsen.   

Tämä edustuksellisuus on tärkeää, mutta vielä tärkeämpää on se, että johto mahdollistaa projektin laadukkaan toteutuksen. Budjetissa tulee olla riittävästi rahaa, organisaatiosta pitää pystyä resursoimaan projektityöskentelyyn osaavat asiantuntijat ja muutoksia täytyy viedä organisaatiossa eteenpäin systemaattisesti ja määrätietoisesti.   

Käytännössä johdon tuki tarkoittaa sitä, että ylin johto käyttää aikaansa Aster-projektiin. Se on kiinnostunut Aster-hankkeen edistymisestä, tekee projektiin liittyvät päätökset ja ratkaisee ongelmat nopeasti sekä viestii aktiivisesti siitä, että Aster on yksi Siun soten tärkeimmistä kehittämishankkeista – ellei jopa tärkein. Johto haluaa ymmärtää kokonaisuuden ja on valmis tekemään Aster-järjestelmän vaatimia ja/tai mahdollistamia muutoksia nykyisiin toimintatapoihin. Muutoksen johtamista ei voi ulkoistaa, se on pakko tehdä jokaisessa yksikössä ihan itse, mutta tukea muutoksen johtamiseen tarvitaan niin Siun soten johdolta kuin Aster-projektin henkilöstöltä. Muutosvastarinnalta ei pysty välttymään, mutta sitä voidaan vahvalla yhteistyöllä minimoida.   

Käytännössä aktiivinen yhteistyö vaatii säännöllisiä kokouskäytänteitä ja keskusteluja Aster-hankkeen henkilöstön, johtoryhmän ja johtotiimien kanssa. Yhteisenä tavoitteena on synnyttää luottamusta, luoda positiivista ilmapiiriä, ja käydä keskustelua hankkeen tavoitteista organisaation kaikilla tasoilla.  

Haluan omalta osaltani kiittää Siun soten johtoa, esimiehiä, toimialueiden asiantuntijoita ja Aster-hankkeen henkilöstöä huippuhyvästä yhteistyöstä suunnitteluprojektin ensi vaiheessa. Ja toivottaa samalla kaikille hyvää jatkoa!  

Pia Hiltunen 
hankejohtaja 31.12.2020 saakka 
Aster Siun sote