Aster Etelä-Savo Mikkelin keskussairaala Perhetaloerh

Aster Etelä-Savo

Aster Etelä-Savo logo

Taustaa hankinnalle 

Aster-projektin aikana 2020-2025 on Essotessa tarkoitus ottaa käyttöön uusi Aster – asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Aster Etelä-Savo (Essote) on yksi neljästä Aster-projektin tilaajaorganisaatioista, joka vastaa alueellisesta muutos- ja kehittämistyöstä Etelä-Savon alueella.  

Essote - Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä logo

Etelä-Savon alueella toimiva Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote on uudistanut viimeisten vuosien aikana huomattavan paljon sairaalan sekä samalla alueella toimivien peruspalvelujen toimitiloja. Uudistusten myötä modernit toimitilaympäristöt ja niiden mukana uudistuvat palvelut edellyttävät myös ammattilaisten käyttämien tietojärjestelmien päivittämistä. Vanhentuvien perusjärjestelmien korvaamista on suunniteltu osana laajempaa sote-toimintaympäristön uudistamista ja sen toteuttamiseksi Essoten hallitus teki päätöksen osallistua APTJ-kilpailutukseen ja hankintaan yhdessä neljän sairaanhoitopiirin kesken (KSSHP, SiunSote, Vaasan shp ja Essote). 

Aster Etelä-Savossa, kuten muissakin tilaajaorganisaatioissa on käytössä useita toisistaan erillään toimivia asiakas- ja potilastietojärjestelmiä. Nykyinen tilanne ei tue parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaan hoidossa ja palveluissa tarvittavaa tietojen hyödyntämistä asiakkaille sujuvimman palvelukokonaisuuden toteuttamiseksi.  

Tällä hetkellä käytössä olevat asiakas- ja potilastietojärjestelmät eivät myöskään tue lainsäädännön mahdollistamaa tietojen yhteiskäyttöä eivätkä ne mahdollista nykyaikaisia sähköisiä palveluja, omahoitoa tai työntekijän ja potilaan välistä tietoturvallista sähköistä kommunikointia palveluintegroituneen organisaation mahdollisuuksien mukaisesti.  

Sujuvalla tietojärjestelmien käytöllä ja tiedon hyödyntämisellä tavoitellaan parempaa asiakastyytyväisyyttä ja asiointi mahdollisuuksia. Tämän lisäksi parannetaan ammattilaisten työssään tarvitsemaa tiedonsaantia että tuottavuutta.

Tutustu myös Aster-projektin tavoittelemiin hyötyihin  


Vaikutukset Etelä-Savon alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollossa tapahtuva toiminnallinen muutos yhdistää sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut sekä erikoissairaanhoidon prosessit tiiviimmäksi palvelukokonaisuudeksi sekä yhteiseksi palveluketjuksi, joiden avulla tuetaan asiakkaan elämäntilanteen määrittämiä palveluita vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. 

Alueen asukkaiselle tarjottavissa palveluissa tarvitaan heitä koskevat sairauskertomus- ja hoitotiedot sekä myös palveluihin liittyvät asiakastiedot ajantasaisina ja helposti saavutettavina kokonaisuuksina. Tällaisia tarpeita on tunnistettu erityisesti ikääntyneiden palveluissa, erityisryhmien kuten kehitysvammaisten palveluissa mutta myös peruspalveluissa kuten mielenterveys ja- päihdepalveluissa. Erityistä hyötyä uudella järjestelmällä tavoitellaan useita eri palveluita tarvitsevien asiakkaiden kanssa tehtävässä työssä, jossa työn kokonaiskoordinaatio ja yhteinen suunnitelma sekä sen seuranta on tärkeää. Tällaisia palveluja ovat erityisesti lastensuojelun palvelut mutta myös muut useita eri ammattilaisia ja viranomaisia yhdistävät palvelukokonaisuudet. 

Tietojärjestelmistä ja digitaalisista palveluista on tullut työn tekemisen keskeinen osa. Työskentelyn tehokkuuteen vaikuttaa muuan muassa se, miten oleellinen tieto palvelun ja hoidon optimoimiseksi löytyy asiakas- ja potilastietojärjestelmästä ja miten se eri ammattilaisten rooleista on sinne takaisin kirjattavissa. Pelkästään Etelä-Savossa Essote:n alueella sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmien ja terveydenhuollon potilastietojärjestelmien käyttäjämäärä on noin 3 000 ammattilaista. Arvioiduilla käyttäjämäärillä on tarkoitus tässä yhteydessä antaa suuntaa antava kuva asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun kokoluokasta.  

Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen vaikutukset

Tulevan sote- ja maakuntauudistuksen toiminnan ja rahoituksen muutokset huomioidaan Aster-projektissa. Aster-hanke tekee tiivistä yhteistyötä alueellisten uudistustyöryhmien kanssa. Muutokseen vaikuttavat lakiesitykset etenivät eduskuntaan syksyn 2020 aikana ja uusien lakien vaatimukset tullaan huomioimaan ja tarkentamaan Aster-projektin vaatimusmäärityksissä osana suunnitteluprojektia. 

Ota yhteyttä Aster Etelä-Savon projektitiimiin