Aster-01-sininen

Työväline, josta tulee niin hyvä, kuin siitä itse teemme

Päätöksenteko Asterin toimitusprojektiin siirtymisestä on käynnistynyt tällä viikolla (Essoten uutinen, Siun soten uutinen), ja julkisuudessa on käyty vilkasta keskustelua Aster-projektiin liittyen. Kyseessä on merkittävä hankinta kunkin alueen sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden kannalta, toimiva tietojärjestelmä on yksi perusedellytys toimiville palveluille. Kaikki yleiseen keskusteluun päätyneet johtopäätökset eivät kuitenkaan perustu faktoihin. Avaamme tässä kirjoituksessa keskeisiä seikkoja Aster-projektin taustoista ja vaiheista.

Asterista on tulossa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä, joka palvelee noin 25 000 ammattilaista ja 700 000 kansalaista.

Aster-projektissa mukana olevat organisaatiot ovat itsenäisesti arvioineet tilannettaan lähtiessään mukaan Asteriin. Mukana olevien alueiden lähtötilanteet ja syyt liittyä Asteriin ovat olleet erilaiset. Yhteistä on se, että nykytila lukuisine erillisine ja osin käyttöikänsä päässä olevine järjestelmineen on todettu kestämättömäksi. Myös kansallinen kehitys vie sosiaali- ja terveydenhuoltoa entistä läheisempään yhteistyöhön, jota Aster tukee konkreettisesti.

Järjestelmäratkaisuja arvioitiin kattavasti julkisessa hankinnassa

Asterin taustalla on vuodesta 2012 käynnistynyt suunnittelu- ja määrittelytyö, jonka jokaisessa vaiheessa on ollut mukana satoja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, myös useita lääkäreitä. Vuosina 2017-2020 toteutettiin hankintalain mukainen julkinen hankinta, johon kaikilla tarjoajilla oli yhtäläinen mahdollisuus osallistua. Kaikkien tarjottujen ratkaisujen kyvykkyyden vertailu tehtiin tuolloin.

Julkinen hankinta sisälsi mm. yhdeksän neuvottelukierrosta, joiden lähes sadan neuvottelupäivän aikana käytiin syvällisesti läpi toimittajien toiminnallisia ja teknologiaratkaisuja, sopimusehtoja sekä kaupallisia malleja. Samoin hankinta sisälsi kaksi laaja-alaista tuotevertailua, joihin kumpaankin osallistui satoja sote-ammattilaisia (jälkimmäiseen hieman yli 300, voit lukea lisää: Varsinaisessa tuotevertailussa (VTV) arvioitiin APTJ-ratkaisujen laatua). Ensimmäisessä vertailtiin viiden eri toimittajan järjestelmäratkaisuja ja jälkimmäisessä vielä uudestaan kahden loppusuoralla olleen toimittajan ratkaisuja. Yhteensä näihin kahteen vertailuun käytettiin yli 500 henkilötyöpäivää aikaa, kalenteriaikanakin yli kolme viikkoa. Tämän mittavan ja yksityiskohtaisen työn päätteeksi valittiin meille sopivin järjestelmäkokonaisuus, jota pystytään mukauttamaan nykyisten sekä tulevaisuuden tarpeidemme mukaan.

Aster-järjestelmä toteutetaan ja testataan vasta toimitusprojektissa

Nyt loppusuoralla olevan suunnitteluprojektin tarkoitus on ollut määritellä kaikille Aster-alueille yhteisesti käyttöön tuleva tietojärjestelmäratkaisu. Se on perustunut hankintavaiheessa esitettyihin yli 3 000 vaatimukseen ja toimintamallikuvaukseen. Tarjoajat, Cerner mukaan lukien, sitoutuivat niiden toteuttamiseen tarjouksissaan. Suunnitteluprojektin tuloksena saimme järjestelmätoimittajan työlle toimitusprojektissa kiinteän hinnan. Tämä varmistaa sen, että tiedämme jo etukäteen keskeisiltä osin, kuinka paljon järjestelmä tulee maksamaan.

Suunnitteluprojektiin oli myös suunniteltu tutustumiskäyntejä eri ammattiryhmille niihin organisaatioihin, joissa Cernerin alihankkijoineen toimittamia järjestelmiä on jo käytössä. Valitettavasti Covid-19 -pandemia on estänyt nämä suunnitelmat, ja olemme joutuneet etsimään vaihtoehtoja perinteisille tavoille tutustua järjestelmään sekä muualla toteutettuihin käyttöönottoihin.

Vasta toimitusprojektissa rakennetaan varsinainen Aster-järjestelmäkokonaisuus. Sitä ei siis tällä hetkellä ole olemassa. Keskeinen osa tätä työtä on uusien toimintamallien ja -prosessien kehittäminen. Järjestelmä mukautetaan tukemaan niitä. Kentällä toimivien sote-ammattilaisten rooli projektissa on keskeinen, ja toivomme saavamme kaikkien ammattiryhmien panoksen mukaan Asterin kehitystyöhön myös jatkossa. Toimitusprojektissa pystymme myös järjestämään nyt väliin jääneitä vierailuja ja oppimaan lisää toimittajiemme jo toteutuneista käyttöönotoista. Kaikki käytettävissä oleva osaaminen ja oppi tarvitaan, jotta saamme yhteistyössä rakennettua parhaan mahdollisen Aster -asiakas- ja potilastietojärjestelmän.

Uusi, toimiva tietojärjestelmä, joka sujuvoittaa asiakkaan ja potilaan asiointia sekä tukee ammattilaista arjessa, syntyy yhdessä tekemällä. Asterin tarjoamat mahdollisuudet yksittäisen asiakkaan ja potilaan hoidossa ja palvelussa sekä toisaalta koko väestön hyvinvoinnin edistäjänä ovat huomattavat. Sote-kentällä, jossa henkilöstön vaihtuvuus on suurta, tarvitsemme ajantasaisen, sujuvasti liikkuvan tiedon sekä toimintaa ja päätöksiä tukevan ja ohjaavan työvälineen. Asterin myötä saamme tiedon ja tiedolla johtamisen entistä paremmalle tasolle, jonka kautta varmistamme yhdenvertaiset, laadukkaat sekä oikein kohdennetut palvelut myös jatkossa.